Оперативната програма за развитие на заетостта, обучението и социализацията (POEFDS)

Оперативната програма за развитие на заетостта, обучението и социализацията (POEFDS) е част от усилията за модернизация и развитие.

Тя е:

 • Основен инструмент за изпълнение на Регионалния план за развитие. Решаващ инструмент за повишаване на ефикасността на политиката за човешки ресурси
 • Спонсорирана от Европейския социален фонд
 • Централен елемент от Европейската стратегия за заетостта, национални планове за включване и Националния план за равенство

Програмата има три стратегически цели:

 • Предотвратяване на феномените на безработицата в резултат на ниска квалификация на работниците и служителите, което ще изисква значителни инвестиции за насърчаване на пригодността за заетост на тези групи чрез обучение през целия живот;
 • Ранни действия за справяне с проблемите на безработицата, с цел да се минимизира рискът от дългосрочна безработица, подобряване на политиките и обръща специално внимание на включването на младите безработни в активния живот;
 • Улеснява социалното приобщаване на секторите, изложени на дългосрочната безработица, в комбинация от подобрена социална защита и насърчение да се върнат на пазара на труда.

Мерки за реализация на целите:

 • Първоначално обучение с професионална и училище за сертифициране
 • Продължаващо професионално обучение
 • Организация за обучение и развитие, квалификации за модернизиране на държавната администрация
 • Обучение и обогатяване на човешкия ресурс в централната държавна администрация
 • Насърчаване на ефективността и равенството в областта на заетостта и обучението
 • Развитие и усъвършенстване на структурите за заетост и обучение, подпомагане и услуги
 • Обучение на заетост и обучение експерти
 • Насърчаване на равните възможности на мъжете и жените
 • Спонсорство за социално и общностно развитие
 • Насърчаване на социалната и професионалната ангажираност на хора с увреждания
 • Социална интеграция на групи в неравностойно положение
 • Насърчаване на вмъкване с помощта на инструментите на социалната пазарна заетост
 • Развитие на мрежа от съоръжения и услуги за насърчаване на социалното развитие
 • Техническа помощ
 • Насърчаване на трудова заетост
 • Насърчаване адаптивност на пазара на труда
 • Спонсорира развитието на занаятите и природни, културни и градското наследство на страната

Основните източници на финансиране са държавния бюджет, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на планираните инвестиции е в размер на 2.820.261 (включително техническа помощ). Приносът на ЕСФ и ЕФРР са 1.598.695 EUR и EUR 65.404, съответно.